วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

คำพ้องรูป

แบบทดสอบก่อนเรียน
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
1. " คำพ้องเสียง " หมายความว่าอย่างไร
ส่วนบนของฟอร์ม
ก. เสียงต่างกัน - ความหมายเหมือนกัน ข. เสียงเหมือนกัน - ความหมายต่างกัน ค. เสียงเหมือนกัน - ความหมายเหมือนกัน ง. เสียงต่างกัน - ความหมายต่างกัน
ส่วนล่างของฟอร์ม
2. ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง
ก. กาญจน์ , กรรณ ข. ศูนย์ , ศุลกากร ค. พันธุ์ , พรรณ ง. ขัน , ขัน
3. ข้อใดพ้องเสียงกับคำว่า " การณ์ "
ก. กาฬ กานต์ ข. การ กัณฑ์ ค. กราน กาล ง. กาญจน์ กรรณ
4. ข้อใดเป็นคำพ้องรูปทุกคำ
ก. สระ ยุติ ข. กรี กลี ค. เสมา เขม่า ง. เพลา ปรัก
5. คำพ้องในข้อใดความหมายต่างกันมากที่สุด
ก. ทุกคนเล่าเรื่องขำขันแต่เขาไม่รู้สึกขันเลย ข. กันพยายามกันพวกเขาไม่ให้ทะเลาะกัน ค. เธอไม่หรือว่าเธอกำลังหลงตัวเอง ง. พระฉันอาหารที่ฉันนำมาถวาย
6. ข้อใดไม่มีคำพ้องเสียง
ก. เขาใส่ของมีค่าจึงถูกฆ่าตาย ข. คำว่าสระน้ำเวลาเขียนต้องใส่สระอะ ค. พ่อซื้อพันธุ์ไม้มาหนึ่งพันบาท ง. กลิ่นนี้ไม่ใช่กลิ่นเหม็นไหม้
7. ข้อใดไม่มีคำพ้องเสียง
ก. เขาเอาขันไปตักน้ำมาสามขันข. สุนัขเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ ค. คนทุกคนเกิดมาต้องมีความทุกข์ ง. ผู้หญิงคนที่นุ่งผ้าซิ่น ถูกรถชนจนสิ้นชีวิต
8. ข้อใดมีคำพ้องเสียง
ก. คุณยายสวดมนต์ทุกวัน ข. แม่ทำกล้วยบวดชีให้พระบวชใหม่ ค. ป้าบุญมาไปทำบุญที่วัด ง. อากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้น
9. ข้อใดมีคำพ้องรูป
ก. พันธ์ ข. กาญจน์ ค. เพลา ง. หล้า
10. ข้อใดมีคำพ้องเสียง
ก. ทรุดโทรม ข. ขวนขวายค. แหนง. เยาว์

1. คำพ้องรูป ได้แก่ คำที่เขียนเหมือนกัน แต่อ่านออกเสียงไม่เหมือนกัน และมีความหมายต่างกัน เวลาอ่านต้องสังเกต ความหมายในประโยคจึงจะอ่านได้ถูกต้อง
คุณครูให้นักเรียนนั่งสมาธิทุกวัน สมาธิ อ่านว่า สะ - มา - ทิ คือ ความตั้งมั่นแห่งจิต ความสำรวมใจให้แน่วแน่
คุณพ่อชอบนั่งขัดสมาธิ สมาธิ อ่านว่า สะ - หมาด คือ ขาพาดขัดไขว้กัน
น้องอาบน้ำในสระ สระ อ่านว่า สะ แปลว่า บ่อ น้องเขียนสระอา สระ อ่านว่า สะ - หระ คือตัวที่ทำให้คำมีเสียง
บนหัวกุ้งมีกรีที่ตรงกลาง กรี อ่านว่า กะ - รี ิคือ กระดูกบนหัวกุ้ง
คำเรียกช้างแต่ก่อนเก่าเขาเรียกกรี กรี อ่านว่า กรี คือ ช้าง ผู้มีมือ
แบบทดสอบหลังเรียน
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
1. " คำพ้องเสียง " หมายความว่าอย่างไร
ส่วนบนของฟอร์ม
ก. เสียงต่างกัน - ความหมายเหมือนกัน ข. เสียงเหมือนกัน - ความหมายต่างกัน ค. เสียงเหมือนกัน - ความหมายเหมือนกัน ง. เสียงต่างกัน - ความหมายต่างกัน
ส่วนล่างของฟอร์ม
2. ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง
ก. กาญจน์ , กรรณ ข. ศูนย์ , ศุลกากร ค. พันธุ์ , พรรณ ง. ขัน , ขัน
3. ข้อใดพ้องเสียงกับคำว่า " การณ์ "
ก. กาฬ กานต์ ข. การ กัณฑ์ ค. กราน กาล ง. กาญจน์ กรรณ
4. ข้อใดเป็นคำพ้องรูปทุกคำ
ก. สระ ยุติ ข. กรี กลี ค. เสมา เขม่า ง. เพลา ปรัก
5. คำพ้องในข้อใดความหมายต่างกันมากที่สุด
ก. ทุกคนเล่าเรื่องขำขันแต่เขาไม่รู้สึกขันเลย ข. กันพยายามกันพวกเขาไม่ให้ทะเลาะกัน ค. เธอไม่หรือว่าเธอกำลังหลงตัวเอง ง. พระฉันอาหารที่ฉันนำมาถวาย
6. ข้อใดไม่มีคำพ้องเสียง
ก. เขาใส่ของมีค่าจึงถูกฆ่าตาย ข. คำว่าสระน้ำเวลาเขียนต้องใส่สระอะ ค. พ่อซื้อพันธุ์ไม้มาหนึ่งพันบาท ง. กลิ่นนี้ไม่ใช่กลิ่นเหม็นไหม้
7. ข้อใดไม่มีคำพ้องเสียง
ก. เขาเอาขันไปตักน้ำมาสามขันข. สุนัขเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ ค. คนทุกคนเกิดมาต้องมีความทุกข์ ง. ผู้หญิงคนที่นุ่งผ้าซิ่น ถูกรถชนจนสิ้นชีวิต
8. ข้อใดมีคำพ้องเสียง
ก. คุณยายสวดมนต์ทุกวัน ข. แม่ทำกล้วยบวดชีให้พระบวชใหม่ ค. ป้าบุญมาไปทำบุญที่วัด ง. อากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้น
9. ข้อใดมีคำพ้องรูป
ก. พันธ์ ข. กาญจน์ ค. เพลา ง. หล้า
10. ข้อใดมีคำพ้องเสียง
ก. ทรุดโทรม ข. ขวนขวายค. แหนง. เยาว์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

รักจัง


ให้คุณ


สกิน


Free Skinhi5 CREDIT : hi5thai.com

คืนหนาวเงาเหงา

ผู้ติดตาม

เกี่ยวกับฉัน

นักศึกษาครุศาสตร์ ภาษาไทยปี 2